بازدید دکتر مهراسبی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از پروژ های عمرانی 980218

Thumbnail Image Table
2M3A7322.jpg
5/9/2019 7:56:06 AM
Size (KB)  :  3,096 KB
2M3A7341.jpg
5/9/2019 7:56:15 AM
Size (KB)  :  1,816 KB
2M3A7353.jpg
5/9/2019 7:56:16 AM
Size (KB)  :  1,504 KB
2M3A7359.jpg
5/9/2019 7:56:19 AM
Size (KB)  :  1,237 KB
2M3A7365.jpg
5/9/2019 7:56:20 AM
Size (KB)  :  1,463 KB
2M3A7372.jpg
5/9/2019 7:56:25 AM
Size (KB)  :  1,682 KB
2M3A7376 Panorama.jpg
5/9/2019 8:34:32 AM
Size (KB)  :  39,844 KB
2M3A7396.jpg
5/9/2019 7:56:32 AM
Size (KB)  :  1,483 KB
2M3A7400.jpg
5/9/2019 7:56:36 AM
Size (KB)  :  1,349 KB
2M3A7403.jpg
5/9/2019 7:56:38 AM
Size (KB)  :  1,273 KB
2M3A7406.jpg
5/9/2019 7:56:40 AM
Size (KB)  :  1,190 KB
2M3A7412.jpg
5/9/2019 7:55:29 AM
Size (KB)  :  1,169 KB
Pages:     1 2