بازدید دکتر مهراسبی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از پروژ های عمرانی 980218

Thumbnail Image Table
1.jpg
5/9/2019 8:50:36 AM
Size (KB)  :  141,981 KB
2M3A7183.jpg
5/9/2019 7:55:21 AM
Size (KB)  :  2,469 KB
2M3A7185.jpg
5/9/2019 7:55:22 AM
Size (KB)  :  1,316 KB
2M3A7190 Panorama.jpg
5/9/2019 8:43:08 AM
Size (KB)  :  119,010 KB
2M3A7204.jpg
5/9/2019 7:55:23 AM
Size (KB)  :  1,599 KB
2M3A7207.jpg
5/9/2019 7:55:24 AM
Size (KB)  :  1,517 KB
2M3A7222.jpg
5/9/2019 7:55:26 AM
Size (KB)  :  1,632 KB
2M3A7253.jpg
5/9/2019 7:55:28 AM
Size (KB)  :  1,391 KB
2M3A7256.jpg
5/9/2019 7:55:32 AM
Size (KB)  :  1,808 KB
2M3A7262.jpg
5/9/2019 7:55:37 AM
Size (KB)  :  2,150 KB
2M3A7264 Panorama.jpg
5/9/2019 8:46:26 AM
Size (KB)  :  68,253 KB
2M3A7281.jpg
5/9/2019 7:55:40 AM
Size (KB)  :  1,507 KB
2M3A7283 Panorama.jpg
5/9/2019 8:24:38 AM
Size (KB)  :  76,334 KB
2M3A7305.jpg
5/9/2019 7:55:44 AM
Size (KB)  :  2,066 KB
2M3A7311.jpg
5/9/2019 7:55:45 AM
Size (KB)  :  1,334 KB
2M3A7322 Panorama.jpg
5/9/2019 8:53:56 AM
Size (KB)  :  66,304 KB
Pages:     1 2