افتتاح مرکز شبانه‌روزی جامع خدمات سلامت شهری و روستائی شهر حلب 960226

Thumbnail Image Table
IMG_7379.JPG
2/24/2016 02:34:42 ب.ظ
Size (KB)  :  6,448 KB
IMG_7384.JPG
2/24/2016 02:35:36 ب.ظ
Size (KB)  :  6,179 KB
IMG_7387.JPG
2/24/2016 02:35:40 ب.ظ
Size (KB)  :  6,262 KB
IMG_7398.JPG
2/24/2016 02:39:34 ب.ظ
Size (KB)  :  6,295 KB
IMG_7399.JPG
2/24/2016 02:41:22 ب.ظ
Size (KB)  :  5,980 KB
IMG_7403.JPG
2/24/2016 02:42:08 ب.ظ
Size (KB)  :  5,239 KB
IMG_7408.JPG
2/24/2016 02:42:22 ب.ظ
Size (KB)  :  5,292 KB
IMG_7418.JPG
2/24/2016 02:48:16 ب.ظ
Size (KB)  :  6,795 KB
IMG_7426.JPG
2/24/2016 02:49:54 ب.ظ
Size (KB)  :  6,200 KB
IMG_7430.JPG
2/24/2016 02:51:08 ب.ظ
Size (KB)  :  5,769 KB
IMG_7432.JPG
2/24/2016 02:51:24 ب.ظ
Size (KB)  :  6,332 KB
IMG_7445.JPG
2/24/2016 02:55:42 ب.ظ
Size (KB)  :  6,017 KB
IMG_7447.JPG
2/24/2016 02:55:58 ب.ظ
Size (KB)  :  6,142 KB
IMG_7450.JPG
2/24/2016 02:59:24 ب.ظ
Size (KB)  :  6,248 KB
IMG_7453.JPG
2/24/2016 02:59:54 ب.ظ
Size (KB)  :  6,174 KB
IMG_7456.JPG
2/24/2016 03:00:08 ب.ظ
Size (KB)  :  6,164 KB
Pages:     1 2