با حضور مسئولین و مقامات عالی‌رتبه استان؛ عیادت از بیماران بستری در بخش‌های بیمارستان آیت‌اله موسوی 960201

Thumbnail Image Table
DSC06207.JPG
4/21/2017 04:01:34 ب.ظ
Size (KB)  :  3,093 KB
DSC06215.JPG
4/21/2017 04:02:38 ب.ظ
Size (KB)  :  2,566 KB
DSC06245.JPG
4/21/2017 04:07:38 ب.ظ
Size (KB)  :  2,735 KB
DSC06262.JPG
4/21/2017 04:09:58 ب.ظ
Size (KB)  :  2,589 KB
DSC06264.JPG
4/21/2017 04:10:32 ب.ظ
Size (KB)  :  2,608 KB
DSC06280.JPG
4/21/2017 04:12:28 ب.ظ
Size (KB)  :  2,215 KB
DSC06284.JPG
4/21/2017 04:12:36 ب.ظ
Size (KB)  :  2,733 KB
DSC06295.JPG
4/21/2017 04:14:10 ب.ظ
Size (KB)  :  2,400 KB
DSC06317.JPG
4/21/2017 04:16:52 ب.ظ
Size (KB)  :  2,596 KB
DSC06319.JPG
4/21/2017 04:17:10 ب.ظ
Size (KB)  :  2,385 KB
DSC06332.JPG
4/21/2017 04:19:30 ب.ظ
Size (KB)  :  2,728 KB
DSC06384.JPG
4/21/2017 04:30:20 ب.ظ
Size (KB)  :  2,697 KB
DSC06396.JPG
4/21/2017 04:30:44 ب.ظ
Size (KB)  :  2,670 KB
DSC06409.JPG
4/21/2017 04:32:20 ب.ظ
Size (KB)  :  2,992 KB
DSC06418.JPG
4/21/2017 04:33:38 ب.ظ
Size (KB)  :  3,185 KB
Pages:     1