در اولین روز از هفته سلامت؛رئیس دانشگاه علوم پزشکی در نمازجمعه عبادی سیاسی استان زنجان حضور یافت 960201

Thumbnail Image Table
IMG_3643.JPG
1/30/2016 11:40:34 ق.ظ
Size (KB)  :  6,987 KB
IMG_3644.JPG
1/30/2016 11:40:44 ق.ظ
Size (KB)  :  6,550 KB
IMG_3646.JPG
1/30/2016 11:40:52 ق.ظ
Size (KB)  :  6,510 KB
IMG_3648.JPG
1/30/2016 11:41:06 ق.ظ
Size (KB)  :  6,182 KB
IMG_3654.JPG
1/30/2016 11:41:48 ق.ظ
Size (KB)  :  5,628 KB
IMG_3664.JPG
1/30/2016 11:43:00 ق.ظ
Size (KB)  :  6,558 KB
IMG_3666.JPG
1/30/2016 11:43:30 ق.ظ
Size (KB)  :  7,393 KB
IMG_3670.JPG
1/30/2016 11:45:26 ق.ظ
Size (KB)  :  6,728 KB
IMG_3672.JPG
1/30/2016 11:45:30 ق.ظ
Size (KB)  :  6,535 KB
IMG_3678.JPG
1/30/2016 11:46:26 ق.ظ
Size (KB)  :  6,470 KB
IMG_3685.JPG
1/30/2016 11:49:30 ق.ظ
Size (KB)  :  6,104 KB
IMG_3695.JPG
1/30/2016 11:50:22 ق.ظ
Size (KB)  :  5,965 KB
IMG_3700.JPG
1/30/2016 11:51:22 ق.ظ
Size (KB)  :  6,681 KB
IMG_3702.JPG
1/30/2016 11:52:06 ق.ظ
Size (KB)  :  5,116 KB
IMG_3714.JPG
1/30/2016 12:07:20 ب.ظ
Size (KB)  :  6,368 KB
IMG_3726.JPG
1/30/2016 12:11:28 ب.ظ
Size (KB)  :  6,682 KB
Pages:     1 2