بازدید نوروزی دکتر محسنی از بیمارستانهای شهرستانهای ابهر ،خرمدره و خدابنده

Thumbnail Image Table
IMG_1416.JPG
1/7/2016 9:28:58 AM
Size (KB)  :  5,602 KB
IMG_1417.JPG
1/7/2016 9:30:32 AM
Size (KB)  :  6,602 KB
IMG_1419.JPG
1/7/2016 9:31:28 AM
Size (KB)  :  5,702 KB
IMG_1425.JPG
1/7/2016 9:38:26 AM
Size (KB)  :  6,327 KB
IMG_1434.JPG
1/7/2016 9:49:42 AM
Size (KB)  :  5,787 KB
IMG_1442.JPG
1/7/2016 9:56:40 AM
Size (KB)  :  5,383 KB
IMG_1449.JPG
1/7/2016 10:04:34 AM
Size (KB)  :  5,464 KB
IMG_1459.JPG
1/7/2016 10:24:06 AM
Size (KB)  :  6,588 KB
IMG_1460.JPG
1/7/2016 10:24:44 AM
Size (KB)  :  5,747 KB
IMG_1464.JPG
1/7/2016 10:43:50 AM
Size (KB)  :  6,234 KB
IMG_1471.JPG
1/7/2016 10:46:46 AM
Size (KB)  :  5,472 KB
IMG_1475.JPG
1/7/2016 10:50:18 AM
Size (KB)  :  5,434 KB
Pages:     1 2 3