بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی و هیئت همراه از بیمارستان حضرت امیرالمومنین (ع) شهرستان خدابنده 950327

Thumbnail Image Table
IMG_2866.JPG
3/27/2015 07:53:38 ق.ظ
Size (KB)  :  5,605 KB
IMG_2885.JPG
3/27/2015 07:59:38 ق.ظ
Size (KB)  :  6,964 KB
IMG_2893.JPG
3/27/2015 08:04:58 ق.ظ
Size (KB)  :  7,418 KB
IMG_2904.JPG
3/27/2015 08:09:14 ق.ظ
Size (KB)  :  8,446 KB
IMG_2908.JPG
3/27/2015 08:09:58 ق.ظ
Size (KB)  :  7,558 KB
IMG_2929.JPG
3/27/2015 08:21:40 ق.ظ
Size (KB)  :  7,979 KB
IMG_2930.JPG
3/27/2015 08:22:14 ق.ظ
Size (KB)  :  7,496 KB
IMG_2942.JPG
3/27/2015 08:30:30 ق.ظ
Size (KB)  :  6,879 KB
IMG_2956.JPG
3/27/2015 08:41:18 ق.ظ
Size (KB)  :  7,052 KB
IMG_2960.JPG
3/27/2015 08:57:22 ق.ظ
Size (KB)  :  7,196 KB
IMG_2964.JPG
3/27/2015 09:00:26 ق.ظ
Size (KB)  :  7,280 KB
IMG_2973.JPG
3/27/2015 09:04:52 ق.ظ
Size (KB)  :  8,142 KB
IMG_2974.JPG
3/27/2015 09:04:56 ق.ظ
Size (KB)  :  8,066 KB
IMG_2981.JPG
3/27/2015 09:08:18 ق.ظ
Size (KB)  :  7,851 KB
IMG_2991.JPG
3/27/2015 09:10:04 ق.ظ
Size (KB)  :  7,901 KB
IMG_3004.JPG
3/27/2015 09:13:24 ق.ظ
Size (KB)  :  7,570 KB
Pages:     1 2