همزمان با سراسر کشور؛ وبینار بیماری زیکا در دانشگاه علوم پزشکی زنجان 950306

Thumbnail Image Table
IMG_1245.JPG
3/6/2015 08:04:10 ق.ظ
Size (KB)  :  6,055 KB
IMG_1247.JPG
3/6/2015 08:04:26 ق.ظ
Size (KB)  :  6,612 KB
IMG_1248.JPG
3/6/2015 08:04:44 ق.ظ
Size (KB)  :  6,647 KB
IMG_1250.JPG
3/6/2015 08:05:40 ق.ظ
Size (KB)  :  5,108 KB
IMG_1252.JPG
3/6/2015 08:06:44 ق.ظ
Size (KB)  :  6,572 KB
IMG_1253.JPG
3/6/2015 08:10:12 ق.ظ
Size (KB)  :  6,514 KB
IMG_1255.JPG
3/6/2015 08:11:26 ق.ظ
Size (KB)  :  5,962 KB
IMG_1256.JPG
3/6/2015 08:14:54 ق.ظ
Size (KB)  :  6,378 KB
IMG_1258.JPG
3/6/2015 08:15:26 ق.ظ
Size (KB)  :  4,147 KB
IMG_1259.JPG
3/6/2015 08:15:30 ق.ظ
Size (KB)  :  5,314 KB
IMG_1261.JPG
3/6/2015 08:16:14 ق.ظ
Size (KB)  :  5,562 KB
IMG_1264.JPG
3/6/2015 08:22:42 ق.ظ
Size (KB)  :  5,187 KB
IMG_1265.JPG
3/6/2015 08:24:06 ق.ظ
Size (KB)  :  5,881 KB
IMG_1266.JPG
3/6/2015 08:24:12 ق.ظ
Size (KB)  :  6,295 KB
IMG_1268.JPG
3/6/2015 08:24:22 ق.ظ
Size (KB)  :  5,412 KB
IMG_1269.JPG
3/6/2015 08:33:12 ق.ظ
Size (KB)  :  6,511 KB
Pages:     1 2