بازدید استاندار زنجان و ریاست دانشگاه از خوابگاه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 950229

Thumbnail Image Table
IMG_9943.JPG
2/26/2015 08:35:22 ب.ظ
Size (KB)  :  5,577 KB
IMG_9944.JPG
2/26/2015 08:35:56 ب.ظ
Size (KB)  :  5,510 KB
IMG_9948.JPG
2/26/2015 08:36:22 ب.ظ
Size (KB)  :  5,550 KB
IMG_9949.JPG
2/26/2015 08:36:30 ب.ظ
Size (KB)  :  6,728 KB
IMG_9956.JPG
2/26/2015 08:37:24 ب.ظ
Size (KB)  :  5,335 KB
IMG_9959.JPG
2/26/2015 08:37:32 ب.ظ
Size (KB)  :  5,674 KB
IMG_9962.JPG
2/26/2015 08:37:44 ب.ظ
Size (KB)  :  5,170 KB
IMG_9970.JPG
2/26/2015 08:43:38 ب.ظ
Size (KB)  :  6,595 KB
IMG_9975.JPG
2/26/2015 08:44:12 ب.ظ
Size (KB)  :  6,067 KB
IMG_9978.JPG
2/26/2015 08:44:50 ب.ظ
Size (KB)  :  5,995 KB
IMG_9982.JPG
2/26/2015 08:45:08 ب.ظ
Size (KB)  :  5,338 KB
IMG_9986.JPG
2/26/2015 08:45:40 ب.ظ
Size (KB)  :  6,007 KB
IMG_9987.JPG
2/26/2015 08:46:02 ب.ظ
Size (KB)  :  6,134 KB
IMG_9990.JPG
2/26/2015 08:47:02 ب.ظ
Size (KB)  :  6,215 KB
IMG_9994.JPG
2/26/2015 08:47:40 ب.ظ
Size (KB)  :  6,181 KB
IMG_9998.JPG
2/26/2015 08:49:40 ب.ظ
Size (KB)  :  5,881 KB
Pages:     1