بازدید رئیس دانشگاه از خوابگاههای دانشجوئی 950225

Thumbnail Image Table
IMG_0118.JPG
2/22/2015 08:17:30 ب.ظ
Size (KB)  :  6,363 KB
IMG_0120.JPG
2/22/2015 08:27:30 ب.ظ
Size (KB)  :  5,335 KB
IMG_0127.JPG
2/22/2015 08:34:40 ب.ظ
Size (KB)  :  6,429 KB
IMG_0136.JPG
2/22/2015 08:38:48 ب.ظ
Size (KB)  :  5,612 KB
IMG_0137.JPG
2/22/2015 08:38:52 ب.ظ
Size (KB)  :  4,832 KB
IMG_0143.JPG
2/22/2015 08:40:26 ب.ظ
Size (KB)  :  5,777 KB
IMG_0146.JPG
2/22/2015 08:40:40 ب.ظ
Size (KB)  :  5,505 KB
IMG_0147.JPG
2/22/2015 08:40:46 ب.ظ
Size (KB)  :  5,846 KB
IMG_0152.JPG
2/22/2015 08:42:42 ب.ظ
Size (KB)  :  4,713 KB
IMG_0171.JPG
2/22/2015 08:47:36 ب.ظ
Size (KB)  :  5,470 KB
IMG_0201.JPG
2/22/2015 09:04:54 ب.ظ
Size (KB)  :  5,961 KB
IMG_0204.JPG
2/22/2015 09:09:16 ب.ظ
Size (KB)  :  6,290 KB
IMG_0226.JPG
2/22/2015 09:18:02 ب.ظ
Size (KB)  :  6,848 KB
IMG_0282_exposure.JPG
5/15/2016 10:35:54 ق.ظ
Size (KB)  :  530 KB
IMG_0237.JPG
2/22/2015 09:28:08 ب.ظ
Size (KB)  :  6,191 KB
IMG_0241.JPG
2/22/2015 09:29:34 ب.ظ
Size (KB)  :  5,375 KB
Pages:     1 2