دیدار اعضا هیات رئیسه دانشگاه با اعضا شوارای شهر زنجان950213

Thumbnail Image Table
IMG_8914.JPG
10/02/2015 11:45:16 ق.ظ
Size (KB)  :  7،089 KB
IMG_8916.JPG
10/02/2015 11:45:32 ق.ظ
Size (KB)  :  6،784 KB
IMG_8917.JPG
10/02/2015 11:45:44 ق.ظ
Size (KB)  :  6،387 KB
IMG_8918.JPG
10/02/2015 11:45:50 ق.ظ
Size (KB)  :  6،495 KB
IMG_8931.JPG
10/02/2015 12:04:46 ب.ظ
Size (KB)  :  6،858 KB
IMG_8934.JPG
10/02/2015 12:05:14 ب.ظ
Size (KB)  :  6،438 KB
IMG_8944.JPG
10/02/2015 12:20:56 ب.ظ
Size (KB)  :  6،707 KB
IMG_8948.JPG
10/02/2015 12:33:42 ب.ظ
Size (KB)  :  6،316 KB
IMG_8949.JPG
10/02/2015 12:33:52 ب.ظ
Size (KB)  :  6،196 KB
IMG_8956.JPG
10/02/2015 12:53:00 ب.ظ
Size (KB)  :  5،682 KB
IMG_8961.JPG
10/02/2015 12:53:10 ب.ظ
Size (KB)  :  5،473 KB
IMG_8964.JPG
10/02/2015 12:54:12 ب.ظ
Size (KB)  :  6،274 KB
Pages:     1 2