دانشگاه علوم پزشکی زنجان - میزبان یکی از پرافتخارترین دانشمندان عرصه‏ ی تولید و پژوهش داروهای نوترکیب در کشور- دکتر شهریاری 950208

Thumbnail Image Table
IMG_8188.JPG
4/28/2016 11:51:34 ق.ظ
Size (KB)  :  1,616 KB
IMG_8193.JPG
2/5/2015 10:04:30 ق.ظ
Size (KB)  :  6,823 KB
IMG_8201.JPG
4/28/2016 11:52:05 ق.ظ
Size (KB)  :  777 KB
IMG_8204.JPG
2/5/2015 10:09:44 ق.ظ
Size (KB)  :  5,876 KB
IMG_8205.JPG
2/5/2015 10:09:48 ق.ظ
Size (KB)  :  6,214 KB
IMG_8216.JPG
4/28/2016 11:55:45 ق.ظ
Size (KB)  :  4,358 KB
IMG_8233.JPG
2/5/2015 11:09:20 ق.ظ
Size (KB)  :  6,820 KB
IMG_8271.JPG
4/28/2016 11:58:44 ق.ظ
Size (KB)  :  3,252 KB
IMG_8282.JPG
4/28/2016 11:50:07 ق.ظ
Size (KB)  :  2,313 KB
Pages:     1