مراسم افتتاحیه استانی روز ملی سوئیچ، گام دوم برنامه نهایی ریشه کنی فلج اطفال 950204

Thumbnail Image Table
IMG_7342.JPG
2/1/2015 07:41:04 ق.ظ
Size (KB)  :  4,388 KB
IMG_7344.JPG
2/1/2015 07:41:58 ق.ظ
Size (KB)  :  6,470 KB
IMG_7359.JPG
2/1/2015 07:45:26 ق.ظ
Size (KB)  :  5,931 KB
IMG_7371.JPG
2/1/2015 07:45:36 ق.ظ
Size (KB)  :  5,216 KB
IMG_7383.JPG
2/1/2015 07:47:32 ق.ظ
Size (KB)  :  4,763 KB
IMG_7391.JPG
2/1/2015 07:49:30 ق.ظ
Size (KB)  :  6,351 KB
IMG_7393.JPG
2/1/2015 07:50:50 ق.ظ
Size (KB)  :  4,958 KB
IMG_7396.JPG
2/1/2015 07:51:50 ق.ظ
Size (KB)  :  5,301 KB
IMG_7404.JPG
2/1/2015 08:02:02 ق.ظ
Size (KB)  :  5,760 KB
IMG_7406.JPG
2/1/2015 08:02:08 ق.ظ
Size (KB)  :  6,120 KB
IMG_7413.JPG
2/1/2015 08:02:20 ق.ظ
Size (KB)  :  5,954 KB
IMG_7415.JPG
2/1/2015 08:02:22 ق.ظ
Size (KB)  :  6,055 KB
IMG_7325.JPG
2/1/2015 07:36:44 ق.ظ
Size (KB)  :  5,753 KB
IMG_7331.JPG
2/1/2015 07:37:44 ق.ظ
Size (KB)  :  4,515 KB
IMG_7332.JPG
2/1/2015 07:37:58 ق.ظ
Size (KB)  :  4,947 KB
IMG_7338.JPG
2/1/2015 07:40:22 ق.ظ
Size (KB)  :  4,189 KB
Pages:     1 2